ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 19.07.2017

Особлива інформація на 18.07.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

118.07.201719988100.00003.08.2017 - 18.01.2018безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
18 липня 2017 року наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Гiдросила АПМ» прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 18 липня 2017 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 02.08.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 19 988 100,00 грн. з розрахунку 6,73 грн. на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв – з 03.08.2017 року по 18.01.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам на банкiвський рахунок вказаний в перелiку акцiонерiв або за його вiдсутностi вказаний акцiонером в адресованiй товариству заявi або через касу товариства за заявою акцiонера. Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.