ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 04.05.2014

Особлива інформація на 04.05.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Шамшур Олександр Захарович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

06.05.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила АПМ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул.Братиславська,5Б
4. Код за ЄДРПОУ 36119987
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-391533, 0522-391533
6. Електронна поштова адреса apm@hydrosila-apm.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.05.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

84, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

06.05.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

hydrosila-apm.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2014

(дата)