ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35477315
Місцезнаходження  Харківська область, Харкiвський р-н, 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 520276
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.02.2010
Міжміський код та телефон  (057) 7140190
Факс  7140190
Вид діяльності  Провадження депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис  Зберiгач
 
Найменування  Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23099001
Місцезнаходження  Кіровоградська область, Кiровоградський р-н, 25006, м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, 31I36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0720
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0522) 243878
Факс  243878
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Аудиторськi послуги
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-78
Факс  377-70-16
Вид діяльності  Провадження депозитарної дiяльностi дипозитарiю цiнних паперiв
Опис  Депозитарiй