ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПрАТ "Гiдросила АПМ" зареєстроване 06 жовтня 2008 року вiдповiдно до рiшення установчих зборiв засновникiв закритого акцiонерного товариства "Гiдросила АПМ" вiд 29 вересня 2008 року (протокол № 1). Засновниками ПрАТ "Гiдросила АПМ" виступили чотири юридичнi особи: ВАТ "Гiдросила", ЗАТ "Гiдросила Груп", ЗАТ "Гiдросила ЛЄДА", ЗАТ "Збутова компанiя Гiдросила".
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 № 748131, видане 06 жовтня 2008 року виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради, номер запису 14441020000006200.
Перший випуск акцiй був зареєстрований 04 вересня 2008 року, про що Кiровоградським територiальним управлiнням ДКЦПФР видано Свiдоцтво № 9I11I1I08 вiд 28 листопада 2008 року, загальна номiнальна вартiсть акцiй 700 000,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй - 70 000 шт.
Другий випуск акцiй був зареєстрований 20 жовтня 2009 року, про що Кiровоградським територiальним управлiнням ДКЦПФР видано Свiдоцтво № 17I11I1I09, загальна номiнальна вартiсть акцiй 29 700 000,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй - 2 970 000 шт.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв закритого акцiонерного товариства "Гiдросила АПМ" вiд 19 серпня 2009 року (протокол № 2) ЗАТ "Гiдросила АПМ" перейменовано на ПрАТ "Гiдросила АПМ", про що виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради видано 08 вересня 2009 року Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 № 748874, номер запису 14441050003006200.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва не створювались.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб за звiтний перiод не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних коштiв згiдно затвердженого бiзнес-плану на рiк. Спостерiгається дефiцит квалiфiкованого iнженерно-технiчного персоналу
Метод нарахування амортизацiї (крiм МНМА) - прямолiнiйний. Величина зносу залежить вiд залишкової вартостi об'єктiв та залишку строку корисного використання.
За звiтний перiод вiдремонтовано i модернiзовано обладнання на суму 1719 тис. грн.. Зазначенi витрати в повному обсязi вiднесенi на збiльшення вартостi основних засобiв.
В заставi банкiв пiд кредитнi лiнiї знаходяться основнi засоби на загальну суму 13157 тис. грн.. їх первiсної вартостi.
Текст аудиторського висновку ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресати:
Керiвництву та засновникам
Приватного акцiонерного товариства "Гiдросила АПМ"
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Нами проведено аудит балансу станом на 31 грудня 2011 року, звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiту про власний капiтал станом на 31.12.2011 року та примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на звiтну дату Приватного акцiонерного товариства "Гiдросила АПМ" (далi Товариство), код 36119987, що додаються до звiту, а також стислого викладу суттєвих облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть).
Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила АПМ" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Гiдросила АПМ", зареєстрованого Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської Ради 06 жовтня 2008 року, реєстрацiйний №1 444 102 0000 006200, перереєстроване 08.09.2009 року, про що зроблено реєстрацiйний запис №1 444 105 0003 006200.
Адреса Товариства: м. Кiровоград, вул. Братиславська 5 Б.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї звiтностi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-IV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями), та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал вважає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Нами проведено аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання ним фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та достовiрнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема №700, з достатньою впевненiстю про те, що звiтнiсть не мiстить помилок, якi перевищують границю iстотностi.

Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Гiдросила АПМ" станом на 31.12.2011року складена вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 N996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та надає достовiрну та справедливу iнформацiю про активи, пасиви та фiнансовий стан ПрАТ "Гiдросила АПМ" станом на 31.12.2011року.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих актiв.

Додаткова iнформацiя згiдно вимог Рiшення державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року.

1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв. (а, саме, частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України).
На пiдставi складеної звiтностi була розрахована вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 року (додаток №1 до аудиторського висновку). Розмiр розрахованих чистих активiв Товариства по даним балансу перевищує розмiр наявного статутного капiталу в 3 рази, що вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

2. Невiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Iнша iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, не вiдрiзняється вiд iнформацiї, наданої для проведення аудиту.

3. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства").
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10% до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, входить до компетенцiї Наглядової Ради Товариства, що затверджено чинним Статутом Товариства в новiй редакцiї.
Протягом 2011 року вiдбулося декiлька значних правочинiв. Цi операцiї перевищували 10% вiд вартостi активiв Товариства , але аудитору не наданi дозволи Наглядової Ради на їх здiйснення.

4. Стан корпоративного управлiння (у тому числi, стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства").
Статутом Товариства передбачено корпоративне управлiння на Товариствi, але його стан аудитор не може визначити через обмеження iнформацiї.
Внутрiшнiй аудит в схемi корпоративного управлiння передбачено. Функцiї контролю та проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства покладено на Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), яка обирається загальними зборами акцiонерiв. Але оцiнити ефективнiсть роботи у аудитора немає змоги.

5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
На основi здiйснених процедур, ми дiйшли висновкiв, що ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства мiнiмальнi.

7. Розкриття iнформацiї щодо дiй, як вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Проаналiзувавши усю надану iнформацiю, аудитор вважає, що в поточному роцi не було здiйснено дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi цiнних паперiв даного Товариства.

Додаткова iнформацiя згiдно вимог Рiшення державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19.12.2006 року.

1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до П(С)БО:
Станом на 31.12.2011року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011року збiльшилася на 10,3% i вiдповiдно дорiвнюють 131 358тис.грн.
1.1. Необоротнi активи. Станом на 31.12.2011року вартiсть необоротних активiв дорiвнює 55 015тис.грн. та складається з залишкової вартостi нематерiальних активiв у сумi 595тис.грн., незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 1 884тис.грн., залишкової вартостi основних засобiв у сумi 52 304тис.грн., iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй у сумi 21тис.грн. та вiдстрочених податкових активiв у сумi 211тис.грн.
На нашу думку, ступiнь розкриття iнформацiї за видами активiв - склад необоротних активiв та їх класифiкацiя подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92 та П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року № 242, а також прийнятiй облiковiй полiтицi. Що стосується фiнансових iнвестицiй, то вони в балансi Товариства являють собою частки в статутних фондах iнших пiдприємств. Вони первiсно оцiненi та вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичнiй собiвартостi придбання. Товариство продовжує облiковувати iнвестицiї по фактичнiй собiвартостi придбання, чим не повною мiрою дотримуються вимоги п. 11,12 П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000року № 91, але визначити їх ринкову вартiсть неможливо.
1.2. Оборотнi активи.
1.2.1. Запаси станом на 31.12.2011року в балансi Товариства становлять 23 440тис.грн. i складаються з: сировини i матерiалiв у сумi 628тис.грн., купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв у сумi 1 025тис.грн., палива у сумi 13тис.грн., тари i тарних матерiалiв у сумi 6тис.грн., запасних частин у сумi 321тис.грн., малоцiнних та швидкозношуваних предметiв у сумi 1 910тис.грн., незавершеного виробництва у сумi 9 106тис.грн., готової продукцiї у сумi 10 385тис.грн. та товарiв у сумi 46тис.грн.
Облiк запасiв здiйснюється згiдно вимог П(С)БО та облiкової полiтики, в балансi вони облiковуються по первiснiй вартостi .
Обсяг розкриття iнформацiї про запаси у звiтностi, на думку аудитора, вiдповiдає нормам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року №246.
1.2.2. Дебiторська заборгованiсть. Станом на 31.12.2011року у балансi Товариства облiковується дебiторська заборгованiсть у розмiрi 48 529тис.грн., яка складається з: дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю у сумi 17 262тис.грн., дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом у сумi 13 193тис.грн., дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами у сумi 17 669тис.грн. та iншої поточної дебiторської заборгованостi у сумi 405тис.грн.
Даннi аналiтичного облiку повною мiрою вiдповiдають даним синтетичного облiку. На пiдставi отриманих аудитором доказiв, можна зробити висновок про реальнiсть та достовiрнiсть дебiторської заборгованостi.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть, що подана у фiнансовiй звiтностi Товариства, розкрита у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237.
1.4. Грошовi кошти. Станом на 31.12.2011року на балансi Товариства облiковуються грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi у сумi 1 685тис.грн., в тому числi в касi Товариства - 1тис.грн. та грошовi кошти та їх еквiваленти в iноземнiй валютi у сумi 2 647тис.грн.
Залишки на розрахункових рахунках в нацiональнiй валютi в установах банкiв пiдтвердженi в повному обсязi.
Iнформацiя про рух грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi Товариства розкрита вiдповiдно до норм П(С)БО №4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року № 87.
1.5. Iншi оборотнi активи в балансi Товариства на дату балансу складають 30тис.грн. та являють собою нарахування зобов'язань по ПДВ по отриманим передплатам.
1.6. Витрати майбутнiх перiодiв. Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 12тис.грн.

2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до П(С)БО:
Станом на 31.12.2011року загальнi зобов`язання Товариства знизилися до рiвня 37 548тис. грн. тобто на 21%. Зменшення зобов'язань вiдбулося в основному за рахунок погашення кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.
2.1. Поточнi зобов'язання в балансi Товариства становлять 9 284тис.грн. та складаються з: кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 5 559тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 12тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 294тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 658тис.грн. та iнших поточних зобов'язань у сумi 2 761тис.грн.
2.2. Довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства станом на 31.12.2011року становлять 28 264тис.грн. та складаються з довгострокових кредитiв банкiв у сумi 8 264тис.грн. та iнших довгострокових фiнансових зобов'язань у сумi 20 000тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання являють собою зобов'язання за облiгацiями, про що у Товариства є свiдоцтва Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградського територiального управлiння про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств:
Серiї А на суму 10 000 000грн. (Десять мiльйонiв гривень), подiлених на 10 000 (Десять тисяч) штук вiдсоткових iменних облiгацiй номiнальною вартiстю 1 000,00грн. (Одна тисяча гривень) кожна, зареєстроване 13.04.2011року пiд № 1I11I2I11. Форма iснування - бездокументарна;
Серiї В на суму 10 000 000грн. (Десять мiльйонiв гривень), подiлених на 10 000 (Десять тисяч) штук вiдсоткових iменних облiгацiй номiнальною вартiстю 1 000,00грн. (Одна тисяча гривень) кожна, зареєстроване 13.04.2011року пiд № 2I11I2I11. Форма iснування - бездокументарна;
Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня. Зiбраних аудиторських доказiв достатньо, щоб стверджувати про реальнiсть розмiру кредиторської заборгованостi.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов`язань, вiдображених у звiтностi, їх визнання, облiк та оцiнка в основному вiдповiдають встановленим вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20.

3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до П(С)БО:
Станом на 31.12.2011року загальний розмiр власного капiталу складає 93 810тис.грн. i складається з:
статутного капiталу у сумi 29 700тис.грн.
нерозподiленого прибутку в сумi 64 110тис.грн.
Станом на 31.12.11р. статутний капiтал ПрАТ "Гiдросила АПМ" сформовано у сумi 29 700 000грн. (Двадцять дев'ять мiльйонiв сiмсот тисяч гривень) i подiлено на 2 970 000 (Два мiльйони дев'ятсот сiмдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень кожна - Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 5I11I1I11 вiд 04 лютого 2011року, видане Кiровоградським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Форма випуску - бездокументарна.
Усi акцiї, що складають статутний капiтал, сплаченi в повному обсязi.
Станом на дату балансу розмiр статутного капiталу, вiдображеного в фiнансовiй звiтностi Товариства за 2009 рiк, вiдповiдає розмiру, зазначеному у чинному Статутi Товариства (нова редакцiя), затвердженому Протоколом загальних зборiв акцiонерiв №5 вiд 24 грудня 2010року та зареєстрованому Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради, про що зроблено реєстрацiйний запис вiд 28.12.2010року №1 444 105 0005 006200.
Нерозподiлений прибуток складається з прибутку, накопиченого в минулих звiтних перiодах та збiльшеного на суму прибутку поточного перiоду.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї в балансi Товариства про власний капiтал - його структура, розмiр та призначення визначено правильно та адекватно та в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року № 87.


4. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Згiдно фiнансової звiтностi Товариства, протягом 2011року отримано чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг у сумi 201 930тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2011рiк дорiвнює 149 867тис.грн. Валовий прибуток вiд основної дiяльностi складає 52 063тис.грн.
За 2011рiк Товариством отримано iншi операцiйнi доходи у сумi 155 177тис.грн., iншi фiнансовi доходи у сумi 814тис.грн. та iншi доходи у сумi 3 586тис.грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi.
Витрати Товариства за 2011рiк складаються з адмiнiстративних витрат у сумi 4 655тис.грн., витрат на збут у сумi 11 336тис.грн., iнших операцiйних витрат у сумi 159 649тис.грн., фiнансових витрат у сумi 2 221тис.грн. та iнших витрат у сумi 4 085тис.грн.
Таким чином, фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi дорiвнюють 29 694тис.грн.
Податок на прибуток склав 7 490тис.грн.
Тобто, чистий прибуток Товариства в звiтному перiодi становить 22 204тис.грн.
Структура операцiйних витрат за 2011рiк має наступний вигляд:
" Матерiальнi затрати - 122 155тис.грн. (66,7%);
" Витрати на оплату працi - 24 926тис.грн. (13,6%);
" Вiдрахування на соцiальнi заходи - 9 672тис.грн. ( 5,3%);
" Амортизацiя - 8 204тис.грн. ( 4,5%);
" Iншi операцiйнi витрати - 18 191тис.грн. ( 9,9%).
ВСЬОГО: - 183 148тис.грн. (100,0%)
На нашу думку, облiк доходiв Товариства ведеться вiдповiдно до норм П(С)БО 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань, проводиться вiдповiдно до вимогами П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 року № 353.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва: Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 23099001
Мiсцезнаходження: 25006, Україна м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, б.31I36
Реєстрацiйнi данi: Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ" зареєстрована Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської Ради 21 березня 1995 року за №1 444 120 0000 002817.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А00 №078937
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0720 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001року за № 98, в останнє подовжено згiдно рiшення Аудиторської палати України № 227I3 вiд 27 сiчня 2011 року, чинне до 27 сiчня 2016 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) Свiдоцтво серiя АБ №001327 реєстрацiйний номер 1426 унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 01.03.2011 року №198.
Керiвник Ускова Марина Георгiївна
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 002055, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 30.03.1995 року за № 28, востаннє продовжено
на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26.03.2009 року за № 200I2, термiном дiї - до 30.03.2014 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Свiдоцтво серiя А № 000783 вiд 28.09.2004р., видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, подовжене розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 07.05.2009 року №312, чинне до 30.03.2014 року
Контактний телефон 0-522-24-38-78

Основнi вiдомостi про договiр та термiни проведення перевiрки.
Аудиторська перевiрка проводилася вiдповiдно до договору №24 вiд 11.04.2012року, в обсягах, достатнiх для формування незалежної професiйної думки. Термiни проведення перевiрки з 11.04.2012р. по 20.04.2012р.

Директор ПАФ "АС-аудит" Ускова Марина Георгiївна
Сертифiкат А (№ 002055)

20.04.2012 року
25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, б.31I36. тел. (0522) 24-38-78
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПрАТ "Гiдросила АПМ" розробляє та виготовляє аксiально-поршньовi на-соси та гiдромотори з похилою шайбою та з похилим блоком, регульованi та не-регульованi, для сiльськогосподарських, будiвельно-дорожних та iнших мобiль-них машин. Перспективнiсть виробництва полягає в постiйному розширеннi вжи-ваннi гiдравлiки у вищезгаданих машинах, у зв'язку з чим iснує стiйке зростання ринку збуту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Капiтальнi iнвестицiї за 2009 рiк склали 23374 тис. грн., в тому числi придбання технологiчного обладнання - 22080 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї за 2010 рiк склали 18793 тис. грн., в тому числi придбання технологiчного обладнання - 15005 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї за 2011 рiк склали 30542 тис. грн., в тому числi придбання технологiчного обладнання - 25252 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Витрати пiдприємства на забезпечення екологiчної безпеки:
- на плату перевищення ПДК в стоках 100 000 грн.
- паспортизацiя джерел викидiв - 5 500 грн.
- проведення контрольних замiрiв викидiв в атмосферу пiдрядною органiзацiєю - 5 000 грн.
- iнвентаризацiя джерел викидiв в атмосферне повiтря - 8 000 грн.
- iнвентаризацiя вiдходiв - 5 000 грн.
- отримання дозволу на утворення та розмiщення виробничих вiдходiв - 2 000 грн.
- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами - 2 000грн.
- вивiз з територiї пiдприємства виробничих вiдходiв:
- утилiзацiя вiдпрацьованих люмiнесцентних ламп -2500грн.
- утилiзацiя нафтовiдходiв - 3 000грн.
- утилiзацiя вiдпрацьованих авто шин - 600грн.
- утилiзацiя вiдпрацьованих маслених фiльтрiв - 50грн.
- утилiзацiя промасленої тирси - 4 000грн.
- утилiзацiя промасленого ганчiр'я - 2 600грн.
- утилiзацiя лакофарбових матерiалiв - 2 000грн.
- вивiз комунальних вiдходiв - 80 000грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень 1. Стягнення митних платежiв при iмпортi технологiчного обладнання.
При iмпортi технологiчного обладнання ПрАТ "Гiдросила АПМ" сплачує мито та ПДВ, що в цiлому пiдвищує вартiсть обладнання на 25% (20% ПДВ та 5% мита). В умовах вiдсутностi виробництва металооброблювального обладнання на Українi така ситуацiя значно скорочує можливостi пiдприємства по оновленню свого парку обладнання.
Вирiшенням проблеми є звiльнення вiтчизняних машинобудiвних пiдприємств вiд сплати мита та автоматичне вiдшкодування ПДВ, сплаченого при iмпортi технологiчного обладнання, що не виробляється на Українi.

2. Вiдсутнiсть можливостi застосування особливого режиму митного оформлення (звiльнення вiд мита та податкiв (ПДВ)) при iмпортi матерiалiв та комплектуючих з Росiйської Федерацiї за виробничою кооперацiєю вiдповiдно до Ашхабадської угоди, ратифiкованої Верховною Радою України 14.03.1995р.
Вiдповiдно до положень "Угоди про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних держав" пiдписаної 23.12.1993р. (надалi Ашхабадська угода) та "Угоди мiж урядом Росiйської Федерацiї i Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю" вiд 24.04.1998р. iз змiнами i доповненнями, а також "Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД", затвердженою Постановою КМУ вiд 18.05.1994р. року №323 продукцiя яка iмпортується за виробничою кооперацiєю, звiльняється вiд обкладення ввiзним експортним митом, акцизним збором та iншими податками.
Для роботи за Ашхабадською угодою необхiдно:
Пiдписання щорiчного Протоколу мiж КМУ та Урядом Росiйської Федерацiї з додатками, в яких визначається перелiк пiдприємств, якi беруть участь в кооперацiї.
Реєстрацiя договорiв в Державному агентствi України з управлiння державними корпоративними правами та майном.
З 2008 року Державна митна служба, незважаючи на пiдписаний Протокол та зареєстрованi договори, вiдмовляється застосовувати Ашхабадську Угоду при розмитненi iмпорту.

3. Завищення митної вартостi Державною митною службою.
При розмитненнi ПрАТ "Гiдросила АПМ" матерiалiв та напiвфабрикатiв, що iмпортуються внаслiдок вiдсутностi їх виробництва на Українi, Державна митна служба визначає митну вартiсть не за даними контрактiв, фактично заключених з закордонними виробниками, а за даними про вартiсть товарiв з ЄАIС (єдиної автоматизованої iнформацiйної системи) Держмитслужби. Часто така вартiсть є вищою за фактичну, а отже за рахунок мита завищує для пiдприємства собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв, а отже знижує конкурентоспроможнiсть пiдприємства на мiжнародному ринку.
Вирiшенням проблеми є застосування до iмпортних контрактiв, заключних напряму мiж вiтчизняними та закордонними виробниками, цiн, визначених в контрактах, а не цiн за даними ЄАIС Держмитслужби.

4. Високi кредитнi ставки банкiв.
Високi кредитнi ставки комерцiйних банкiв, вiдсутнiсть реальних державних програм з компенсацiї промисловим пiдприємствам частини % за користування кредитами, взятими для придбання технологiчного обладнання, унеможливлюють оновлення парку технологiчного обладнання ПрАТ "Гiдросила АПМ" в необхiдних обсягах та у необхiдний термiн. Значний знос iснуючого технологiчного обладнання негативно впливає на конкурентоспроможнiсть пiдприємства передусiм на ринках далекого зарубiжжя.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За 2011 рiк нараховано 25,2 тис.грн. штрафiв, у т.ч.:
- згiдно договору субпiдряду з ПАТ "Гiдросила" нараховано i оплачено по виставленим претензiям за брак 14,8тис.грн.;
- згiдно договорiв з перевiзниками за простої нараховано та сплачено 6,4 тис.грн.;
- згiдно податкового повiдомлення-рiшення нараховано та сплачено штраф по ПДВ по результатам перевiрки пiдприємства Кiровоградською митницею у сумi 0,1тис.грн;
- згiдно податкового повiдомлення рiшення нараховано штраф по ПДВ згiдно акту перевiрки ОДПI по операцiям з пiдприємствами iз-за нiкчемностi у сумi 3,7тис.грн. Рiшення не оскаржувало ся. По данiй сумi проведено залiк в рахунок бюджетної заборгованостi з ПДВ;
- Згiдно рiшення перевiрки Фондом соцiального страхування нараховано та сплачено штраф у сумi 0,2тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних коштiв згiдно затвердженого бiзнес-плану на рiк. Спостерiгається дефiцит квалiфiкованого iнженерно-технiчного персоналу
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Загальна сума укладених договорiв у 2011 роцi, грн. без ПДВ: 73 069 841,00 грн.
Виконанi платежi у 2011 роцi , грн. без ПДВ: 28 472 748,00 грн.
Остаточний розрахунок у 2012 роцi, грн. без ПДВ: 44 597 093,00 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для виконання проекту "Виробництво АПМ з похилим блоком з кутом нахилу 26 град. потужнiстю 19200 вузлiв на рiк (1 етап)" у 2012 роцi заплановано закупити 28 од. металообробного, 1 од. термiчного, 7 од. нестандартного, 7 од. метрологiчного обладнання, виконати ремонт 4 од. обладнання, модернiзувати 1 од. термiчного обладнання, виконати оплату за пiдготовку виробництва поковок та виготовлення технологiчного оснащення та iнструменту. Для цього, крiм перехiдних iнвестицiй, затверджений додаток до iнвестицiйного плану ПрАТ "Гiдросила АПМ" на 2011-2012 роки на суму 5 890 148 грн. Джерела фiнансування - кошти ЗАТ "Гiдросила Груп" з залученням кредиту.
Також розроблено iнвестицiйний план на 2012 рiк на суму 579 299 грн. для створення потужностей по виробництву Роторiв 26, 27 типорозмiрiв (робочими об'ємом 224, 330 см3Iоб), MFT1.90 и MFT1.71 (гiдромотор с ротором об'ємом 90 см3 в габаритах ротора 71 см3), PVT1.90 и PVT1.71 (насос с ротором об'ємом 90 см3 в габаритах 71 см3) згiдно з яким будуть придбанi торцекруглошлiфувальний верстат, компресор для контрольно-вимiрювальної машини, оснащення для верстатiв з ЧПК.
Згiдно з планом iнвестицiй на 2011 рiк (коригування №3) укладенi договори на закупку токарного верстата PUMA280 на суму 1 114 133 грн. та лазерної установки на суму 101 250 грн.

Полiпшення фiнансового стану можливе за рахунок:
1. розробки, виробництва i реалiзацiї нової продукцiї;
2. розширення географiї ринкiв збуту;
3. пiдвищення якостi продукцiї;
4. зниження собiвартостi продукцiї.
Iстотнi фактори впливу:
1. Зростання цiн на сировину та матерiали (чавунне литво, сталь, латунний прокат, бронза);
2. зростання цiн на енергоносiї (ел. енергiя, газ)
3. можлива затримка державою вiдшкодування ПДВ;
4. можливе скорочення ринкiв збуту пiд впливом свiтової економiчної кризи.

В 2012 роцi планується освоїти виробництво роторiв для аксiально-поршневих машин об'ємом 224 см3 i 330 см3, а також освоїти виробництво гiдромоторiв та насосiв з ротором об'ємом 90 см3 в габаритах ротора об'ємом 71 см3. На впровадження виробництва запланованi витрати в розмiрi 495 тис.грн.

В 2012 роцi планується впровадити у виробництво токарний ОЦ з ЧПК для обробки п'яти НП90I112 зi штучної заготовки замiсть обробки з прутка зi зменшенням часу обробки i зменшенням норми витрат матерiалу на виготовлення деталi. Завантаження заготовок та видалення деталей з зони обробки буде виконуватися в автоматичному режимi. Також планується закупка i впровадження у виробництво лазерної установки для вирiзки прокладок для насосiв i моторiв замiсть вирубки прокладок на штампах, що дозволить виконувати вирiзку прокладок рiзної форми без виготовлення широкої номенклатури штампiв
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На пiдприємствi з 702 одиниць обладнання 41 одиницi являють собою сучаснi верстати з ЧПК, на яких застосовуються новi технологiї для обробки деталей. Це 3 токарнi оброблюючi центра (ОЦ) з ЧПК фiрми Emco з системою автоматичного завантаження i видалення деталей з зони обробки; горизонтальнi ОЦ - 7, 6 та 2 палетнi, вертикальнi ОЦ, звичайнi та 2 палетний. Також в 2011 р. була впроваджена в виробництво пiч для наплавки бронзи на сталевi деталi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною яких став емiтент, не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Прогнози та плани щонайменше на рiк про дiяльнiсть ПрАТ "Гiдросила АПМ" (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опису iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть ПрАТ в майбутньому); опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на дослiдження та розробки за звiтний рiк:
В 2012 роцi планується освоїти виробництво роторiв для аксiально-поршневих машин об'ємом 224 см3 i 330 см3, а також освоїти виробництво гiдромоторiв та насосiв з ротором об'ємом 90 см3 в габаритах ротора об'ємом 71 см3. На впровадження виробництва запланованi витрати в розмiрi 495 тис.грн.

Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, перспективнi плани розвитку ПрАТ:
В 2012 роцi планується впровадити у виробництво токарний ОЦ з ЧПК для обробки п'яти НП90I112 зi штучної заготовки замiсть обробки з прутка зi зменшенням часу обробки i зменшенням норми витрат матерiалу на виготовлення деталi. Завантаження заготовок та видалення деталей з зони обробки буде виконуватися в автоматичному режимi. Також планується закупка i впровадження у виробництво лазерної установки для вирiзки прокладок для насосiв i моторiв замiсть вирубки прокладок на штампах, що дозволить виконувати вирiзку прокладок рiзної форми без виготовлення широкої номенклатури штампiв

Полiпшення фiнансового стану можливе за рахунок:
1. розробки, виробництва i реалiзацiї нової продукцiї;
2. розширення географiї ринкiв збуту;
3. пiдвищення якостi продукцiї;
4. зниження собiвартостi продукцiї.
Iстотнi фактори впливу:
1. Зростання цiн на сировину та матерiали (чавунне литво, сталь, латунний прокат, бронза);
2. зростання цiн на енергоносiї (ел. енергiя, газ)
3. можлива затримка державою вiдшкодування ПДВ;
4. можливе скорочення ринкiв збуту пiд впливом свiтової економiчної кризи.