ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  31876.000  52297.000   0.000  0.000  31876.000   52297.000
  - будівлі та споруди  834.000  2868.000  0.000  0.000  834.000   2868.000
  - машини та обладнання  28782.000  46651.000  0.000  0.000  28782.000  46651.000
  - транспортні засоби  496.000  490.000  0.000  0.000  496.000  490.000
  - інші  1764.000  2288.000  0.000  0.000  1764.000  2288.000
2. Невиробничого призначення:  5.000  7.000  0.000  0.000  5.000  7.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  5.000  7.000  0.000  0.000  5.000  7.000
Усього  31881.000  52304.000  0.000  0.000  31881.000  52304.000
Опис:  Залишкова вартiсть власних основних засобiв станом на кiнець звiтного 2011 року складає 52304 тис. грн., що бiльше залишкової вартостi на початок року на 20423 тис. грн.
Збiльшення залишкової вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок наступних факторiв:
- введення нових основних засобiв та їх покращення в сумi 28307 тис. грн..
- списання - 223 тис. грн..
- продажу - 50 тис. грн..
- нарахованої амортизацiї - 7611 тис. грн..
Iз загальної суми 52304 тис. грн.. залишкової вартостi основних засобiв на кiнець звiтного року вартiсть виробничих основних засобiв складає 52297 тис. грн.. або 99,9% вiд загальної вартостi, а вартiсть невиробничих основних засобiв складає 7 тис. грн.. або 0,01%.
В ходi аналiзу ступеня зношеностi основних засобiв видно, що в цiлому по пiдприємству основнi засоби зношенi на 18,85%, з них виробничi - на 18,84% а невиробничi - на 36,18%.
Активна частина виробничих основних засобiв - машини та обладнання - зношенi на 18,4%, транспортнi засоби - на 38,32%.
За звiтний перiод вибуття основних засобiв по їх залишковiй вартостi склало 273 тис. грн.. з яких лiквiдовано на суму 223 тис. грн.. та реалiзовано на суму 50 тис. грн..
За звiтний перiод нарахована амортизацiя основних засобiв в сумi 7611 тис. грн..
Метод нарахування амортизацiї (крiм МНМА) - прямолiнiйний. Величина зносу залежить вiд залишкової вартостi об'єктiв та залишку строку корисного використання.
За звiтний перiод вiдремонтовано i модернiзовано обладнання на суму 1719 тис. грн.. Зазначенi витрати в повному обсязi вiднесенi на збiльшення вартостi основних засобiв.
В заставi банкiв пiд кредитнi лiнiї знаходяться основнi засоби на загальну суму 13157 тис. грн.. їх первiсної вартостi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
Опис
Висновок