ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 464595
Первісна вартість 011 7431033
Накопичена амортизація 012 279438
Незавершене будівництво 020 3861884
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 3188152304
Первісна вартість 031 3718865479
Знос 032 530713175
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 2121
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 359211
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 3311155015
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 45933903
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 131469106
готова продукція 130 373510385
Товари 140 3046
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1967017262
первісна вартість 161 1967017262
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 1993313193
за виданими авансами 180 820617669
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 316405
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 81971685
у т. ч. в касі 231 11
в іноземній валюті 240 73672647
Інші оборотні активи 250 83730
Усього за розділом ІІ 260 8603076331
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1112
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 119152131358

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 2970029700
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 00
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4190664110
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 7160693810
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 109368264
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 020000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 1093628264
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 280935559
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 443512
з бюджетом 550 4520
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 703294
з оплати праці 580 1747658
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 11802761
Усього за розділом IV 620 366109284
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 119152131358


ПІБ керівника _____________________________ О.З. Шамшур
ПІБ головного бухгалтера _____________________________ В.П. Дементьєва
Примітки:
Баланс пiдприємства на 31 грудня 2011 року складено згiдно з вимогами П(С)БО №2 "Баланс". Валюта балансу станом на 31.12.2011р. збiльшилася порiвняно з початком року на 12206тис.грн.
В структурi активiв Основнi засоби на кiнець року збiльшилися на 20423тис.грн. по залишковiй вартостi. Збiльшення залишкової вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок наступних факторiв:
- введення в експлуатацiю нових основних засобiв та покращення основних засобiв в сумi 28307 тис.грн.;
- списання основних засобiв у сумi 223 тис.грн.;
- продажу основних засобiв у сумi 50 тис.грн.;
- нарахованої амортизацiї по основним засобам за рiк у сумi 7611 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 1884тис.грн., найбiльшу питому вагу в яких складає придбане обладнання, яке знаходить у монтажi.
Також облiковуються нематерiальнi активи за залишковою вартiстю у сумi 595тис.грн.
Згiдно облiкової полiтики нарахування амортизацiї по основних засобах i нематерiальних активах здiйснюється прямолiнiйним методом, згiдно вимог П(С)БО №7 та №8 протягом строку корисного використання, який встановлюється комiсiєю при введеннi об'єктiв у експлуатацiю.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї не зазнали змiн протягом року i складають 21тис.грн, в т.ч. частка у статутному фондi по пiдприємствам:
- ТОВ "ПлейсФуд-3Т" - 20,15%;
- ТОВ "Кiровоградський iнструментальний завод "Лезо" - 0,7%;
- ТОВ "Кiровоградський завод нестандартного обладнання" - 0,375%.

Запаси в балансi на кiнець року складають 23440тис.грн. в т.ч.
- виробничi запаси - 3903тис.грн.;
- незавершене виробництво - 9106тис.грн.;
- готово продукцiя - 10385тис.грн.;
- товари - 46тис.грн.
Згiдно з облiковою полiтикою одиницею облiку запасiв визнається їх найменування. Первiсна вартiсть запасiв, що придбанi за плату, складається з фактичних витрат згiдно П(С)БО №9 "Запаси" без врахування транспортно-заготiвельних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати накопичуються на окремому рахунку. Первiсна вартiсть запасiв, що виготовляються власними силами, складається з їх виробничої собiвартостi, що визначається згiдно з П(С)БО №16 "Витрати". Запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiсть або чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги скоротилася на 2408тис.грн. i складає на кiнець року 17262тис.грн.До дебiторської заборгованостi з бюджетом вiдноситься заборгованiсть:
- по податку на додану вартiсть у сумi 6806тис.грн;
- по податку на прибуток у сумi 6374 тис.грн.;
- по податку з доходiв фiзичних осiб у сумi 13тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 17669 тис.грн. Бiльше 80% в цiй дебiторськiй заборгованостi складає заборгованiсть за обладнання.
Станом на 31.12.2011р. в балансi облiковуються довгостроковi зобов'язання у сумi 28264 тис.грн., а саме:
- довгостроковi кредити банкiв 8264тис.грн.;
- iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (за облiгацiями) 20000тис. грн.. Поточнi зобов'язання скоротилися з початку року на 27326тис.грн i складають 9284 тис.грн, у т.ч.:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5559тис.грн.;
- зобов'язання з одержаних авансiв 12 тис.грн.;
- зобов'язання зi страхування 294 тис.грн.;
- зобов'язання з оплати працi 658 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання 2761 тис.грн.