ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк складено з урахуванням вимог П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати". Згiдно облiкової полiтики формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства та її розкриття в фiнансовiй звiтностi проводиться згiдно з вимогами П(С)БО №16 "Витрати". Класифiкацiя доходiв проводиться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №15 "Дохiд".У звiтi про фiнансовi результати вiдображаються доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод.
У роздiлi I Фiнансовi результати:
Валовий прибуток за 2011 рiк склав 52063тис.грн. Валовий прибуток розраховується як рiзниця мiж доходом вiд реалiзацiї продукцiї i собiвартiстю реалiзованої продукцiї.
Iншi операцiйнi доходи складають 155177тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати складають 4655 тис.грн, витрати на збут 11336 тис.грн, iншi операцiйнi витрати - 159649тис.грн.
Загалом фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi, тобто основної дiяльностi пiдприємства, а також iнших видiв дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою дiяльнiстю за 2011 рiк складає 31600 тис. грн. прибутку.Iншi фiнансовi доходи та фiнансовi витрати вiдповiдно складають 814 та 2221 тис.грн..
Iншi доходи та вiдповiдно iншi витрати складають 3586 та 4085 тис.грн.
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi, тобто будь-якої основної дiяльностi пiдприємства, а також операцiй, що її забезпечують або виникають внаслiдок її проведення складає 29694 тис.грн. прибутку. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi склав 7490 тис.грн. Податок на прибуток за 2011 рiк у звiтi про фiнансовi результати за 2011 рiк визначено згiдно з вимогами П(С)БО №17 "Податок на прибуток" з урахуванням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань. Згiдно з облiковою полiтикою в промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання, визначенi на 31 грудня попереднього року вiдображаються без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.
Чистий прибуток за 2011 рiк складає 22204 тис.грн. Надзвичайних подiй протягом 2011 року не вiдбувалося.
У роздiлi II Елементи операцiйних витрат наводяться елементи операцiйних витрат, яких зазнало пiдприємство у процесi своєї дiяльностi. За 2011 рiк елементи операцiйних витрат склали 183148 тис.грн., у т.ч.:
- матерiальнi витрати 122155 тис.грн.;
- витрати на оплату працi 24926 тис.грн.;
- вiдрахування на соцiальнi заходи 9672 тис.грн.;
- амортизацiя 8204 тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати 18191 тис.грн.
У роздiлi III Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй наводиться iнформацiя про чистий прибуток на оду просту акцiю. За 2011 рiк прибуток на одну просту акцiю склав 7,47609 грн.