ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк складено з урахуванням вимог П(С)БО №4 "Звiт про рух грошових коштiв". Метою складання звiту є надання iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах за звiтний перiод. У звiтi наведенi данi про рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi, iнвестицiйної дiяльностi та фiнансової дiяльностi.
Примiтки: Звiт про власний капiтал за 2011 рiк складено з урахуванням вимог П(С)БО №5 "Звiт про власний капiтал". Метою складання звiту є розкриття iнформацiї про змiни у власному капiталi пiдприємства протягом звiтного перiоду, тобто розкриваються причини змiн по статтям власного капiталу в Балансi пiдприємства. Отже, з обох звiтiв бачимо, що у власному капiталi вiдображено статутний капiтал та нерозподiлений прибуток. Статутний капiтал протягом року не змiнювався i складає 29700 тис.грн. Нерозподiлений прибуток збiльшився на кiнець року на 22204 тис.грн, тобто на величину чистого прибутку отриманого за 2011 рiк згiдно зi звiтом про фiнансовi результати. Iнших змiн в власному капiталi протягом року не вiдбувалося.