ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Шамшур Олександр Захарович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила АПМ"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36119987
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Кіровоградська область
     Район Кiровоградський
     Поштовий індекс 25006
     Населений пункт мiсто Кiровоград
     Вулиця, будинок вулиця Братиславська, 5 Б
     Міжміський код, телефон та факс (0522) 391536, 391529
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http:IIwww.hydrosila-apm.pat.uaI
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)