ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
03.03.2011
100.0000000
Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв зборiв.
2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт ревiзора про роботу за 2010 рiк, висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного фiнансового звiту товариства, порядку розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк.

1-4 питання: звiти затверденi.
5 питання: Звiт затверджено; нероподiлену частину прибутку направлено на поповнення обiгових коштiв та придбання основних фондiв. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.