ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 40554 X X
у тому числі:
Кредит ПАТ "Промiнвестбанк"14.09.201014032515.07.2013
Кредит ПАТ "Промiнвестбанк"26.07.201030641515.07.2013
Кредит ПАТ "Укрсоцбанк"16.02.20123053710.323.12.2016
Кредит ПАТ "Укрсоцбанк"27.02.2012555010.323.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 10000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 10000 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
Облiгацiї вiдсотковi звичайнi незабезпеченi серiї В22.07.2011100002001.08.2021
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 127 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2400 X X
Інші зобов'язання X 29342 X X
Усього зобов'язань X 82423 X X
Опис Станом на 31.12.2012 р. Товариство має довгостроковi зобов'язання, якi складаються з: довгострокових кредитiв банкiв в сумi 40554 тис.грн.; зобв'язань за облiгацiями в сумi 10000 тис.грн.; поворотної фiнансової допомоги в сумi 2500 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2012р. становлять 29469 тис. грн., в т.ч.: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22245 тис .грн.; - з одержаних авансiв 4977 тис.грн.; - з бюджетом 127 тис. грн.; - зi страхування 340 тис. грн.; - з оплати працi 738 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання 1042 тис. грн. Вiдображення кредиторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдає даним облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку.