ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шамшур Олександр Захарович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 742662, 28.07.2000, Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** вища, КIСМ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова ради директорiв АПМ ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград)
6.1.8. Опис До повноважень генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Генеральний директор представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки генерального директора передбаченi статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни генерального директора в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має. Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Перелiк керiвних посад: директор. Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дементьєва Вiта Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 001473, 27.06.1995, Бобринецьким РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** вища, КНТУ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград)
6.1.8. Опис До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Стаж керiвної роботи складає 4 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: головний бухгалтер. Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штутман Павло Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 606223, 05.02.1999, Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища, КIСМ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор АТЗТ "Гiдрокомплект" (м. Кiровоград)
6.1.8. Опис До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни голови наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Стаж керiвної роботи складає 22 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: заступник директора, директор, голова наглядової ради, директор фiнансового управлiння. Голова наглядової ради обiймає посаду директора фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тiтов Юрiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** вища, КIСМ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп"
6.1.8. Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Стаж керiвної роботи складає 21 рiк. Перелiк поперденiх керiвних посад: директор, генеральний директор, голова наглядової ради. Голова наглядової ради обiймає посаду генерального директора ПрАТ "Гiдросила Груп".


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стонога Валентин Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА, 597830, 25.11.1998, Кiровський РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор фiнансового управлiння АТЗТ "Гiдрокомплект" (м. Кiровоград)
6.1.8. Опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Стаж керiвної роботи складає 19 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: заступник директора, директор. Член наглядової ради обiймає посаду директора ТОВ "Маркет-Кар'єра".


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕВ, 100108, 14.07.2005, Ленiнський ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** вища, КIСМ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер-ревiзор ЗАТ "Гiдросила Груп" (м. Кiровоград)
6.1.8. Опис До повноважень ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни ревiзора в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має. Стаж керiвної роботи складає 4 роки. перелiк попереднiх керiвних посад: ревiзор. Ревiзор обiймає посаду бухгалтер-ревiзора ПрАТ "Гiдросила Груп".


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього