ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп"20635597д/н, Кіровоградська область, ., 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, оф.10104.09.2008222760075.0033672227600000
Публiчне акцiонерне товариство "Гiдросила"05786100д/н, Кіровоградська область, ., 25006, м.Кiровоград, вул.Братиславська,5Б04.09.200874239624.99649832742396000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 2969996 99.99986532 2969996 0 0 0