ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.03.2012
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011рiк. 3. Звiт наглядової ради про роботу за 2011рiк. 4. Звiт ревiзора про роботу за 2011рiк, висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу. 5. Затвердження рiчного фiнансового звiту товариства, порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) товариства за 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi акцiонерного товариства, а саме: - укладення договору кредиту на суму 45 000 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень для придбання виробничого обладнання для виробництва аксiально - поршневих машин з похилим блоком; - укладення договору кредиту на суму 5 650 000 (п'ять мiльйонiв шiстсот п'ятдесят тисяч) гривень для фiнансування будiвельних робiт, придбання обладнання/iнструменту, оснастки. 7. Про внесення змiн та доповнень до статуту, шляхом викладення статуту в новiй редакцiї. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011рiк затвердити. 2.Звiт наглядової ради про роботу за 2011рiк затвердити. 3.Звiт ревiзора про роботу за 2011рiк, висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу затвердити. 4.Рiчний фiнансовий звiт ПрАТ "Гiдросила АПМ" за 2011 рiк затвердити. 5.Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 6.Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та придбання основних фондiв. 7.Затвердити укладений Генеральний договiр про здiйснення кредитування на групу пiдприємств (ПАТ "Гiдросила", ПрАТ "Гiдросила АПМ", ПрАТ "Торговий дiм "Червона Зiрка", ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила") з загальним лiмiтом кредитування 100 650 000,00 (сто мiльйонiв шiстсот п'ятдесят тисяч гривень оо коп.) гривень строком до 23.12.2016 року з ПАТ "Укрсоцбанк" (надалi - Генеральний договiр) з метою отримання Товариством кредитних коштiв в сумi: - 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень в еквiвалентi долари США з процентною ставкою - LIBOR (12М) + 10,3%; Євро - EURIBOR (12М) + 10,5%, для придбання виробничого обладнання для виробництва аксiально - поршневих машин з похилим блоком; - 5 650 000 (п'ять мiльйонiв шiстсот п'ятдесят тисяч) гривень в еквiвалентi долари США з процентною ставкою LIBOR (12М) + 10,3%; гривня - 20% рiчних для фiнансування будiвельних робiт, придбання обладнання/iнструменту, оснастки. Затвердити укладенi договори фiнансової поруки ПрАТ "Гiдросила АПМ" в якостi забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "Торговий дiм "Червона Зiрка", ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила" та ПАТ "Гiдросила" за Генеральним договором з ПАТ "Укрсоцбанк". 8.Внести змiни та доповнення до статуту: Доповнити Статтю 4. Мета та предмет дiяльностi товариства, п. 4. Предметом дiяльностi товариства є: - розроблення, виробництво, виготовлення та зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання та знищення прекурсорiв; В статтi 14.13. Загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування: - пункт 4 "вручення акцiонерам листа, з описом вкладення та повiдомленням про вручення, що мiстить порядок денний зборiв та проекти рiшень з питань порядку денного зборiв" викласти в редакцiї: Вручення акцiонерам повiдомлення, з пiдписом про вручення, яке мiстить порядок денний зборiв та проекти рiшень з питань порядку денного зборiв; - пункт 7, статтi 14.13. "повiдомлення акцiонерiв листом, з описом вкладення та повiдомленням про вручення, про прийнятi рiшення на протязi 10 днiв з дати отримання повiдомлення вiд останнього акцiонера" викласти в редакцiї: - Про прийнятi рiшення акцiонери ознайомлюються шляхом пiдпису на протоколi зборiв у формi заочного голосування : з рiшенням зборiв ознайомлений, пiдпис акцiонера, представника акцiонера - юридичної особи. 9. Затвердити змiни та доповнення до статуту шляхом викладення статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" в новiй редакцiї. 10. Уповноважити Генерального директора Шамшура Олександра Захаровича пiдписати нову редакцiю статуту. Позачерговi збори в звiтному роцi не склаикались i не проводились.