ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987
Територія   за КОАТУУ 3510136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.12 
Середня кількість працівників 567    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 25006 Кiровоградська область м.Кiровоград вул.Братиславська,5Б
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 595 635
первісна вартість 011 1033 1140
накопичена амортизація 012 438 505
Незавершені капітальні інвестиції 020 1884 33816
Основні засоби:
залишкова вартість 030 52304 77291
первісна вартість 031 65479 100155
знос 032 13175 22864
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 21 21
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 211 107
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 55015 111870
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 3903 4176
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 9106 7354
Готова продукція 130 10385 7586
Товари 140 46 96
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 17262 20499
первісна вартість 161 17262 20499
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 13193 12454
за виданими авансами 180 17669 5337
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 405 151
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1685 424
у тому числі в касі 231 1 1
в іноземній валюті 240 2647 1488
Інші оборотні активи 250 30 3164
Усього за розділом II 260 76331 62729
III. Витрати майбутніх періодів 270 12 10
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 131358 174609


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 29700 29700
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 64110 62486
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 93810 92186
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 8264 40554
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 20000 10000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 2400
Усього за розділом III 480 28264 52954
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5559 22245
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 12 4977
з бюджетом 550 0 127
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 294 340
з оплати праці 580 658 738
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 2761 1042
Усього за розділом IV 620 9284 29469
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 131358 174609
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна