ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987
Територія   за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.12 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 135542 203553
Податок на додану вартість 015 1201 1614
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 9
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 134341 201930
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 114683 149867
Валовий:
прибуток 050 19658 52063
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 17638 155177
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 4417 4655
Витрати на збут 080 7417 11336
Інші операційні витрати 090 22128 159649
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 3334 31600
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 78 814
Інші доходи(1) 130 7209 3586
Фінансові витрати 140 4485 2221
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 7104 4085
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 29694
збиток 175 968 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 656 7490
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 22204
збиток 195 1624 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 22204
збиток 225 1624 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 81244 122155
Витрати на оплату праці 240 21776 24926
Відрахування на соціальні заходи 250 8452 9672
Амортизація 260 10263 8204
Інші операційні витрати 270 15026 18191
Разом 280 136761 183148

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2970000 2970000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2970000 2970000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.5468 7.47609
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.5468 7.47609
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна