ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987
Територія   за КОАТУУ 3510136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.12 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 155649 231297
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 4977 12
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 35 0
Бюджету податку на додану вартість 040 24422 45870
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 9 7
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 12784 132292
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (119439) (199648)
Авансів 095 (5222) (17530)
Повернення авансів 100 (377) (4978)
Працівникам 105 (17639) (21214)
Витрат на відрядження 110 (117) (173)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (2191) (14777)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (9328) (11168)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1051) (3147)
Цільових внесків 140 (9) (7)
Інші витрачання 145 (12656) (132707)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 29847 4129
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 29847 4129
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 43 813
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (51648) (30702)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (10000) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -61605 -29889
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -61605 -29889
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 57042 0
Інші надходження 330 0 20000
Погашення позик 340 (22369) (2664)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (5679) (2222)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 28994 15114
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 28994 15114
Чистий рух коштів за звітний період 400 -2764 -10646
Залишок коштів на початок року 410 4332 15564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 344 -586
Залишок коштів на кінець року 430 1912 4332

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна