ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 10000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 10000 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
Облiгацiї вiдсотковi звичайнi незабезпеченi серiї В22.07.2011100002001.08.2021
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 137 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 61881 X X
Усього зобов'язань X 72018 X X
Опис Станом на 31.12.2013року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 72 018тис.грн. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2013 року дорiвнюють 72 018тис.грн. i складаються з: поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 14 493тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 38 677тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 137тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 406тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 833тис.грн. та iнших поточних зобов'язань у сумi 17 472тис.грн. Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня.