ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2012 рiк. 4. Звiт Ревiзора, висновок Ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк. 5. Затвердження звiту Генерального директора, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту, балансу та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2013 рiк. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012рiк затвердити. 2. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2012рiк затвердити. 3. Звiт Ревiзора, висновок Ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк затвердити. 4. Рiчний фiнансовий звiт та баланс ПрАТ "Гiдросила АПМ" за 2012 рiк затвердити. 5. Порядок покриття збитку затвердити. 6. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Плановi показники прибутку на 2013 рiк затвердити.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi буди проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства. 2. Вiдкликання та обрання ревiзора товариства. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Вiдкликати Наглядову раду у повному складi: - Штутмана Павла Леонiдовича. - Тiтова Юрiя Олександровича - Стоногу Валентина Михайловича 2. Обрати наглядову раду в наступному складi: - Штутмана Павла Леонiдовича; - Тiтова Юрiя Олександровича; - Стоногу Валентина Михайловича. 3. Вiдкликати ревiзора товариства Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну. 4. Обрати ревiзором товариства Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.