ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 10000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 10000 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
Облiгацiї вiдсотковi звичайнi незабезпеченi серiї В22.07.2011100002001.08.2021
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 208 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 40746 X X
Усього зобов'язань X 50954 X X
Опис Станом на 31.12.2014 року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 50 954 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2014 року дорiвнюють 50 954 тис.грн. i складаються з: поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 10 383 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 38 365 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 208 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 484 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 928 тис.грн. та iнших поточних зобов'язань у сумi 586 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня.