ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила Груп"20635597д/н, Кіровоградська область, ., 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе,7, оф.101193060065.0033671930600000
Публiчне акцiонерне товариство "Гiдросила"05786100д/н, Кіровоградська область, ., 25006, м.Кiровоград, вул.Братиславська,5Б74239624.99649832742396000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Партнер-Iнвест" Закритий пайовий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Партнер-Фонд")36200098д/н, Кіровоградська область, ., 25002, м.Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, оф.41629700010297000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 2969996 99.99986532 2969996 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.