ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 90
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзора за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2013рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2014рiк. 6. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 7. Припинення повноважень та обрання ревiзора. 8. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. 9. Схвалення Договору про надання траншевої кредитної лiнiї №1 вiд 10 лютого 2014 року, укладеного мiж ПрАТ "Гiдросила АПМ" та ПАТ "Промiнвестбанк" 10. Схвалення Договору застави №1 вiд 10 лютого 2014 року, укладеного мiж ПрАТ "Гiдросила АПМ" та ПАТ "Промiнвестбанк". 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiї у складi: Прасол Вадим Анатолiйович - член лiчильної комiсiї, Ковтун Роман Володимирович - член лiчильної комiсiї, обрати секретарем зборiв Гуревича Дмитра Юхимовича. Затвердити запропонований порядок проведення зборiв. 2. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 3. Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2013 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 5. Рiчний фiнансовий звiт за 2013р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Плановi показники прибутку на 2014р. затвердити. 6.Припинити повноваження членiв наглядової ради у повному складi: Штутмана Павла Леонiдовича, Тiтова Юрiя Олександровича, Стоногу Валентина Михайловича. Обрати наглядову раду в наступному складi: Штутмана Павла Леонiдовича, Тiтова Юрiя Олександровича, Стоногу Валентина Михайловича. 7. Припинити повноваження (вiдкликати) ревiзора товариства Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну. Обрати ревiзором товариства Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну. 8. Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту, в зв'язку iз приведенням Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та не зазначати в Статутi ПрАТ "Гiдросила АПМ" склад акцiонерiв, шляхом викладення Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" в новiй редакцiї. В звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.