ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
150362 170417
Повернення податків і зборів 3005 18486 16810
у тому числі податку на додану вартість 3006 18486 16810
Цільового фінансування 3010 13 12
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 38364 38677
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 110 72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 93214 89569
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 131131 ) ( 142373 )
Праці 3105 ( 18988 ) ( 20480 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9834 ) ( 10642 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6105 ) ( 4272 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 812 ) ( 525 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1706 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3587 ) ( 3747 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3273 ) ( 2173 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 7 ) ( 1353 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 13 ) ( 12 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 94165 ) ( 89683 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 37033 44569
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2065 ) ( 9532 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 16327 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 10000 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -18392 -19532
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 15866 53801
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 32956 ) ( 79694 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 694 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -17090 -26587
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1551 -1550
Залишок коштів на початок року 3405 322 1912
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 580 -40
Залишок коштів на кінець року 3415 2453 322

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна