ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Обрати с секретарем зборiв Гуревича Д.Ю. Обрати лiчильну комiсiю в складi: Прасол В.А. - член лiчильної комiсiї, Ковтун Р.В. - член лiчильної комiсiї. Затвердити порядок роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв 2. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 3. Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 5. Рiчний фiнансовий звiт за 2014р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Плановi показники прибутку на 2015р. затвердити. В звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.