ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.02.20115/11/1/11Кiровоградське територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000118988Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10297000029700000100
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило крiм простих iменних акцiй ще випуск облiгацiй.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13.04.20111/11/2/11Кiровоградське територiальне управлiння ДКЦПФР100010000Бездокументарні іменні10000000202 рази на рiк: з 01.06 по 30.06 i з 01.12 по 31.12030.06.2021
Обiг облiгацiй здiйснюється: для серiї А до 31.05.2021 року. На даний момент викупленi емiтентом. Погашення облiгацiй проводиться за мiсцем знаходження Емiтента: 25006, м .Кiровоград, вул. Братиславська, 5Б, у наступнi строки: Серiя А: Дата початку погашення облiгацiй 01.06.2021 року Дата закiнчення погашення облiгацiй 30.06.2021 року. Облiгацiї Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення облiгацiй до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг облiгацiй Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.
13.04.20112/11/2/11Кiровоградське територiальне управлiння ДКЦПФР100010000Бездокументарні іменні10000000202 рази на рiк: з 01.02 по 28.02 i з 01.08 по 31.08031.08.2021
Обiг облiгацiй здiйснюється: для серiї В до 31.07.2021 року. На даний момент викупленi емiтентом. Погашення облiгацiй проводиться за мiсцем знаходження Емiтента: 25006, м .Кiровоград, вул. Братиславська, 5Б, у наступнi строки: Серiя В: Дата початку погашення облiгацiй 01.08.2021 року Дата закiнчення погашення облiгацiй 31.08.2021 року Облiгацiї Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення облiгацiй до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг облiгацiй Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н