ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 65.003
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2015рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. 7. Прийняття рiшення про внесення змiн до складу засновникiв ПрАТ "Гiдросила АПМ", внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Обрати с секретарем зборiв Гуревича Д.Ю. Обрати лiчильну комiсiю в складi: Прасол В.А. - член лiчильної комiсiї, Ковтун Р.В. - член лiчильної комiсiї. Затвердити порядок роботи чергових загальних зборiв акцiонерiв 2. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. 3. Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. 5. Рiчний фiнансовий звiт за 2015р. затвердити. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Гiдросила АПМ" у 2015 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2016р. затвердити. Шосте питання не прийняте. 7. Внести змiни до вiдомостей про ПрАТ "Гiдросила АПМ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, якi стосуються складу засновникiв товариства, шляхом об'єднання всiх засновникiв (акцiонерiв) одним записом: "Акцiонери товариства згiдно перелiку власникiв iменних цiнних паперiв, складеного вiдповiдно до вимог законодавства Центральним депозитарiєм - 100%". 8. Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту, в зв'язку iз приведенням Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" в новiй редакцiї. Затвердити уповноважену особу на пiдписання нової редакцiї статуту Товариства Щербину Ольгу Володимирiвну - голову загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Гiдросила АПМ". В звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.