ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
219192 174721
Повернення податків і зборів 3005 30967 14795
у тому числі податку на додану вартість 3006 30967 14795
Цільового фінансування 3010 11 214
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 50 2817
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 79 573
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 55761 79656
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 174985 ) ( 149048 )
Праці 3105 ( 20856 ) ( 18196 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5770 ) ( 8937 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 18539 ) ( 4104 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 13332 ) ( 350 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5207 ) ( 3754 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 17654 ) ( 1416 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 247 ) ( 3604 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 11 ) ( 214 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 56661 ) ( 81488 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11337 5769
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 96 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 20254 11447
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 3974 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2330 ) ( 1122 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 24000 ) ( 16974 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -9954 -6649
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 9500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 9500 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1383 -880
Залишок коштів на початок року 3405 1220 2453
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -68 -353
Залишок коштів на кінець року 3415 2535 1220

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна