ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Шамшур Олександр Захарович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

02.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 36119987
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 25006, Кіровоградська область, ., м.Кiровоград, вул.Братиславська,5Б
5. Міжміський код, телефон та факс 0522-391533, 391533
6. Електронна поштова адреса apm@hydrosila-apm.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

64, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

hydrosila-apm.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

02.04.2018

(дата)