ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 3388 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 57965 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 61353 X X
Опис Станом на 31.12.2017 року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 61 353 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року склалають 20 000 тис.грн. - iнша довгострокова заборгованiсть. Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2017 року дорiвнюють 41 353 тис.грн. i складаються з: поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 32986 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 25 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 3388 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток - 2856 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 615 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 2248 тис.грн. та iнших поточних зобов'язань у сумi 2091 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня.