ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фірма "Аналiтик-Центр"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 40079008
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м.Кiровоград, вул.Ушакова, 1 А, кiмн.511
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4651, 26.11.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0750, 25.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Немає
Номер та дата договору на проведення аудиту 21, 21.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.02.2018 - 20.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000