ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шамшур Олександр Захарович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова ради директорiв АПМ ВАТ "Гiдросила"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.08.2008, безстроково
9) опис До повноважень генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Генеральний директор представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки генерального директора передбаченi статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни генерального директора в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має. Загальний стаж роботи складає 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ЗАТ "Гiдросила АПМ". Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дементьєва Вiта Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ВАТ "Гiдросила"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.10.2008, безстроково
9) опис До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Гiдросила АПМ". Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штутман Павло Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi голова наглядової ради переобраний на новий строк згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року та рішення наглядової ради від 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". Голова наглядової ради обiймає посаду директора з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе,7, офіс 101.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тiтов Юрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi член наглядової ради переобраний на новий строк згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає посаду генерального директора ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе,7, офіс 101.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стонога Валентин Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi член наглядової ради переобраний на новий строк згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. Загальний стаж роботи складає 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп". Член наглядової ради обiймає посаду директора фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе,7, офіс 101.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Гiдросила Груп", бухгалтер-ревiзор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, 3 роки
9) опис До повноважень ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. В звiтному роцi член наглядової ради переобраний на новий строк згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп". Ревiзор обiймає посаду бухгалтера-ревiзора ПрАТ "Гiдросила Груп", місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе,7, офіс 101.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього