ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2017
Кворум зборів** 65.003
Опис В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт генерального директора про результати фiнансово _ господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт i висновки ревiзора за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 7. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2016рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017рiк. 8. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Припинення повноважень ревiзора. 11. Обрання ревiзора. 12. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Гiдросила АПМ" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Ковтун Роман Володимирович - член лiчильної комiсiї, Прасол Вадим Анатолiйович - голова лiчильної комiсiї. 2. Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради ПрАТ "Гiдросила АПМ" вiд 01.03.2017р. (протокол №2) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Гiдросила АПМ" 19.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. 3. Затвердити порядок роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв: - доповiдi - до 10 хвилин; - на обговорення встановити до 15 хвилин; - виступи в обговореннi - до 3 хвилин; - виступи з питаннями i пропозицiями - до 1 хвилини; - довiдки, оголошення - пiсля закiнчення зборiв. 4. Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк. 6. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, висновок ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 7. Рiчний фiнансовий звiт за 2016 р. затвердити. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Гiдросила АПМ" у 2016 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2017р. затвердити. 8. Припинити повноваження членiв наглядової ради ПрАТ "Гiдросила АПМ" у повному складi: - Штутмана Павла Леонiдовича. - Тiтова Юрiя Олександровича - Стоногу Валентина Михайловича 9. Обрати наглядову раду в наступному складi: - Штутман Павло Леонiдович; - Тiтов Юрiй Олександрович; - Стонога Валентин Михайлович. 10. Припинити повноваження (вiдкликати) ревiзора товариства Злотнiкової Вiкторiї Iгорiвни. 11. Обрати ревiзором товариства Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну. Дванадцяте питання не прийняте. В звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.