ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 02.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
415857 219192
Повернення податків і зборів 3005 52401 30967
у тому числі податку на додану вартість 3006 52401 30967
Цільового фінансування 3010 17 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 25 50
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 79
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1280 55761
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 288925 ) ( 174985 )
Праці 3105 ( 34144 ) ( 20856 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9326 ) ( 5770 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 25914 ) ( 18539 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 17385 ) ( 13332 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8529 ) ( 5207 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19005 ) ( 17654 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 28 ) ( 247 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 17 ) ( 11 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2798 ) ( 56661 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 89423 11337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 39 96
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 45600 20254
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 3974 )
необоротних активів 3260 ( 95758 ) ( 2330 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 20000 ) ( 24000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -70119 -9954
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 12900 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 20000 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 12900 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 39976 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1003 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -20979 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1675 1383
Залишок коштів на початок року 3405 2535 1220
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -94 -68
Залишок коштів на кінець року 3415 766 2535

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна