ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.02.20115/11/1/11Кiровоградське територiальне управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000118988Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10297000029700000100
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило крiм простих iменних акцiй ще випуск облiгацiй.

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Дата погашення облігацій Форма існування та форма випуску* Кількість у випуску (штук) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Облігації Номінальна вартість (грн) Найменування органу, що зареєстрував випуск Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Загальна номінальна вартість (грн) Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Термін виплати процентів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13.04.201130.06.20211100001/11/2/11UA4000118574Відсоткові1000Кiровоградське територiальне управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку201000000002 рази на рiк: з 01.06 по 30.06 i з 01.12 по 31.12
Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо:
Обiг облiгацiй здiйснюється: для серiї А до 31.05.2021 року. На даний момент викупленi емiтентом. Погашення облiгацiй проводиться за мiсцем знаходження Емiтента: 25006, м .Кiровоград, вул. Братиславська, 5Б, у наступнi строки: Серiя А: Дата початку погашення облiгацiй 01.06.2021 року Дата закiнчення погашення облiгацiй 30.06.2021 року. Облiгацiї Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення облiгацiй до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг облiгацiй Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.
13.04.201131.08.20211100002/11/2/11UA4000118590Відсоткові1000Кiровоградське територiальне управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку201000000002 рази на рiк: з 01.02 по 28.02 i з 01.08 по 31.08
Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо:
Обiг облiгацiй здiйснюється: для серiї В до 31.07.2021 року. На даний момент викупленi емiтентом. Погашення облiгацiй проводиться за мiсцем знаходження Емiтента: 25006, м .Кiровоград, вул. Братиславська, 5Б, у наступнi строки: Серiя В: Дата початку погашення облiгацiй 01.08.2021 року Дата закiнчення погашення облiгацiй 31.08.2021 року Облiгацiї Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення облiгацiй до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг облiгацiй Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 " Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 " Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.