ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 533 особи. Фонд оплати працi складає 66893 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збільшився на 2157 тис.грн. за рахунок збільшення розміру заробітної плати, незважаючи на зменшення кількості працюючих на 20 осіб. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код Infor LN. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів означає, що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на окремому рахунку обліку запасів та щомісяця розподіляються по середньому відсотку. Товари та готова продукція, що передані на комісію на експорт комісіонеру залишаються на балансі підприємства та є його власністю. Дохід (виручка) від реалізації продукції переданої на комісію на експорт визнається по даті оформлення вантажно-митної декларації. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений комісією, більше року, а вартісна оцінка дорівнює сумі, що перевищує 6000грн. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації понад один рік з дати введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що не перевищує 6000 грн. Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується, дорівнює первісній вартості або переоціненій за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів не повинен бути меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого ПКУ. Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: ремонти, що підтримують об’єкт у робочому стані та не призводять до росту майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду; вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, відносити на збільшення первісної вартості об’єкта, тобто такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх організацій. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. У разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів збільшується не менше ніж на 1 рік. Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці використання об’єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено , такий строк корисного використання визначається підприємством самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років. Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки об’єктів приймається величина , що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті об’єктів основних засобів. Витрати підприємства відображати з використанням класу рахунків 9 «Витрати діяльності» без застосовування рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Витрати в обліку відображати на рахунках витрат в залежності від місця виникнення відповідно до структури витрат (Додаток 1) Встановити наступні статті калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг): Змінні витрати: сировина та основні матеріали; допоміжні матеріали; купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; зворотні відходи (віднімаються); транспортно-заготівельні витрати; електроенергія на технологічні цілі; основна заробітна плата основних виробничих робітників; допоміжна заробітна плата основних виробничих робітників; нарахування на фонд оплати праці основних виробничих робітників; знос інструменту та оснащення; паливо на технологічні цілі; витрати на налагоджування; технологічні витрати; втрати при випробування вузлів; Загальновиробничі витрати (постійні): витрати на утримання та експлуатацію обладнання; цехові витрати; витрати по супроводженню та управлінню виробничим процесом. База розподілу загальновиробничих витрат на кожен об’єкт витрат: Маржинальний дохід – різниця між обліковою ціною одиниці виробу та змінними витратами на її виробництво. Нормальна потужність для визначення суми загальновиробничих витрат - затверджений річний план виробництва в облікових цінах. Сума загальновиробничих витрат при нормальній потужності - сума, встановлена затвердженими плановими показниками діяльності підприємства на рік. Встановити наступні статті калькуляції для оцінки незавершеного виробництва: - сировина і основні матеріали; - допоміжні матеріали; - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби. Для відображення дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Забезпечення на оплату відпусток не створювати. Так як підприємство є платником податку на прибуток, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання, у разі їх виникнення, відображати у проміжній фінансовій звітності, визначені на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити річну інвентаризацію активів і зобов’язань відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014р. №879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підприємству. Складати звіт про рух грошових коштів за прямим методом. Контроль за виконанням даного наказу покласти на фінансового директора.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Предметом дiяльностi товариства є розробка та виробництво аксiально-поршньових насосів та гiдромоторів з похилою шайбою та з похилим блоком, регульованi та не-регульованi, для сiльськогосподарських, будiвельно-дорожних та iнших мобiльних машин, зокрема вiдцентрових насосiв рiзних марок та модифiкацiй, а також лиття сталi. Обсягр реалізації вузлів АПМ за рік склав 371740 тис.грн. Сума виручки за звiтний рiк - 413190 тис.грн. Товариство виробляє таку продукцію: Насоси аксіально-поршневі регульовані серій S і H Насоси аксіально-поршневі регульовані робочим об?ємом 90 куб.см., випускаються з 1980 р. за ліцензією фірми Sauer-Sundstrand, на цей час самостійно розроблений і випускається весь типорозмірний ряд. Насоси з похилою шайбою призначені для об?ємних гідроприводів, що працюють за закритою схемою. У насосах передбачена можливість тандемування. Модульне приєднання розподільника дозволяє приєднувати системи керування різних типів: без системи сервокерування, з гідромеханічною системою керування, регуляторами граничного тиску, електрорелейною системою керування і насосами підживлення внутрішнього зачеплення для тандемування з шестеренними насосами. Аксіально-поршневі нерегульовані насоси серії S та H Аксіально-поршневі гідромотори робочим об?ємом 90 куб.см., випускаються з 1980 р. за ліцензією фірми Sauer-Sundstrand, на цей час розроблений весь типорозмірний ряд. Двигуни призначені для закритих гідросистем. У моторах передбачена можливість модульного монтажу запобіжної гідроапаратури. Насоси аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком серії BF10 Насоси аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком, робочим об'ємом 28, 56 і 112 куб.см. Гідромотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком серії BF10 Гідромотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком, робочим об?ємом 28, 56 і 112 куб.см. Гідромотори аксіально-поршневі регульовані серії BV10. Аксіально-поршневі нерегульовані насоси з похилим блоком серії BF20. Гідромотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком серії BF20. Насоси аксіально-поршневі регульовані для відкритих гідросистем з LS-системою керування серії С Аксіально-поршневі регульовані насоси з похилою шайбою і LS-системою керування призначені для відкритих централізованих гідросистем дорожньо-будівельної техніки, шахтного обладнання та іншої техніки з високими вимогами до тиску. Подача насоса прямо пропорційна частоті обертання ротора і робочому об?єму, який регулюється шляхом зміни кута похилої шайби. Аксіально-поршневі регульовані насоси для відкритих гідросистем з LS-системою керування серії С1 Аксіально-поршневі регульовані насоси з похилою шайбою і LS-системою керування призначені для відкритих централізованих гідросистем тракторів і сільськогосподарських машин. Подача насоса прямо пропорційна частоті обертання ротора і робочому об?єму, який регулюється шляхом зміни кута похилої шайби. Аксіально-поршневі регульовані насоси для відкритих гідросистем з LS-системою керування серії С2 Аксіально-поршневі регульовані насоси з похилою шайбою і LS-системою керування призначені для відкритих централізованих гідросистем, застосовуються в гідросистемах тракторів, сільськогосподарських машин, мобільних машин та іншої техніки. Подача насоса прямо пропорційна частоті обертання ротора і робочому об?єму, який регулюється шляхом зміни кута похилої шайби. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцiю, що виробляється пiдприємством та полягає в постiйному розширеннi вживання гiдравлiки у машинах, у зв'язку з чим iснує стiйке зростання ринку збуту. Дiяльнiсть Товариства трохи залежить вiд сезонного фактору - обсяг робiт збiльшується у весняно-лiтнiй перiод. Основнi ринки збуту знаходяться в Українi та заїї межами. Реалізцією продукції займається торговий дім. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї, що виробляється. Канали збуту продукцiї Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, високої якостi виготовленої продукцiї. Сировина, яка використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв на нормальному рівні, незважаючи на їх високі цiни. Найбiльш впливовi конкуренти в галузi: продавці насосів Speroni APM (Італія). Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, немає.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв значних придбань та вiдчужень не було. Зокрема були незначнi придбання та вибуття активiв по категорiям: 2015 рiк Надійшло - Всього - 1166 тис.грн. Вибуло - всього- 2169 тис. грн. за початковою вартiстю основних засобiв зі зносом 722 тис.грн. 2016 рiк Надійшло - машини та обладнання - 7824 тис. грн., транспортні засоби - 411 тис.грн., іншi основнi засоби - 1263 тис. грн. Всього - 9498 тис.грн. Вибуло - Машини та обладнання - 6435 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 4724 тис.грн., іншi основнi засоби - 419 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 409 тис.грн. Всього - 1721 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. 2017 рiк Надійшло - машини та обладнання - 54405 тис. грн., транспортні засоби - 1237 тис.грн., іншi основнi засоби - 1702 тис. грн. Всього - 57342 тис.грн. Вибуло - Машини та обладнання - 569 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 565 тис.грн., іншi основнi засоби - 586 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 585 тис.грн. Всього - 5 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. 2018 рiк Надійшло - машини та обладнання - 123219 тис. грн., іншi основнi засоби - 4697 тис. грн. Всього - 127916 тис.грн. Вибуло - Машини та обладнання - 5144 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 3576 тис.грн., іншi основнi засоби - 395 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 395 тис.грн. Всього - 1568 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. 2019 рiк Надійшло - машини та обладнання - 2036 тис. грн., транспортні засоби - 58 тис.грн., іншi основнi засоби - 2142 тис. грн. Всього - 4236 тис.грн. Вибуло - Машини та обладнання - 983 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 977 тис.грн., транспортні засоби - 4 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 4 тис.грн., іншi основнi засоби - 1115 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1114 тис.грн. Всього - 7 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд продажу продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, а також кредитних коштiв. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню обємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як субєкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобовязань.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї виконання, i за якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 76682 тис.грн., iнша поточна заборгованiсть в сумi 470 тис.грн., інші довгострокові зобов'язання в сумі 20000 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 11784 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 15914 тис.грн. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному роцi.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.