ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фірма "Аналiтик-Центр"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 40079008
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м.Кiровоград, вул.Ушакова, 1 А, кiмн.511
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4651
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 354/3, 25.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 4, 30.01.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту 30.01.2020 - 01.04.2020
Дата аудиторського висновку (звіту) 01.04.2020
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 22000
Текст аудиторського звіту Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" на 31 грудня 2019 року. Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ". Думка із застереженням. Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням. Ми не спостерігали за процесом інвентаризації запасів та основних засобів Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" на 31 грудня 2019 року або на більш пізню дату. Процедуру інвентаризації виконувала інвентаризаційна комісія ПрАТ "Гідросила АПМ", якій висловлено довіру. Нами виконані альтернативні процедури для підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" та перевірка інформації п.I-IV, у відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми повинні ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік". У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули інформацію , зазначену в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" і дійшли висновку, що вона не містить суттєвих викривлень, і відображена у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV пунктів 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Інша інформація складається також з інформації , яка міститься в Звіті про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік. Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік було складено згідно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за станом на 31 грудня 2019 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ". Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" припинити свою діяльність на безперервній основі; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є - Гриценко Олена Іванівна (номер реєстрації 100649). Гриценко О.І. Директор ТОВ "АФ "Аналітик-Центр" Митецька О.В. (номер реєстрації 100647) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4651. Дата: 01 квітня 2020 року. Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.