ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 06.10.2008
4. Територія (область)* Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн) 29700000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 533
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.30 - ВИРОБНИЦТВО МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ТА ЛIСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

28.12 - ВИРОБНИЦТВО ГIДРАВЛIЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

22.19 - ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБIВ

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
КФ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" - UA273235830000026002052905738
2) МФО банку 323583
3) Поточний рахунок 26002052905738
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
КФ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку 323583
6) Поточний рахунок у іноземній валюті 26002052905738