ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2019
Кворум зборів** 75.003
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 30 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 75,0034%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства в складi: Ковтун Р.В. - член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. - член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. 2. Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. Прийняте рiшення: Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради Товариства вiд 25.02.2019р. (протокол №1) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 21.04.2019р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 4. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк затвердити. 6. Звiт ревiзора та висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку за 2018 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2018 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2018 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2019р. затвердити. Позачергових зборiв в звiтному роцi не скликалося. В звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків прости акцій товариства позачергові збори не скликали.
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Чергові загальні збори скликалися і проводилися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні