ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так* Ні*
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З питань винагород   X
Інше (запишіть)  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Не проводилося.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік   X
Відсутні будьякі вимоги   X
Інше (запишіть):     X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так* Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть)  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом 2019 року відбулися 14 засідань наглядової ради: 25.02.2019 (протокол №1, кворум - 100%): Затверджено рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів 21 квітня 2019 року. 26.02.2019 (протокол №2, кворум - 100%): Затверджено проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 21 квітня 2019 року та порядок повідомлення акціонерам 25.03.2019 (протокол №3, кворум - 100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. 27.03.2019 (протокол №4, кворум - 100%): Прийнято рішення про укладання кредитного договору з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Надано дозвіл на надання в заставу власного майна. Прийнято рішення про звернення до АТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ" та ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" про надання поручительства. Надано повноваження генеральному директору Шамшуру Олександру Захаровичу на підписання документів, пов'язаних з виконанням даного рішення. 05.04.2019 (протокол №5, кворум - 100%): Затверджено порядок денного річних загальних зборів акціонерів 21 квітня 2019 року та форми бюлетенів для голосування. 30.05.2019 (протокол №6, кворум - 100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. 11.07.2019 (протокол №7, кворум - 100%): Прийнято рішення про відміну рішення про ліквідацію ТОВ "Кіровоградський завод нестандартного обладнання". Надано повноваження генеральному директору Шамшуру Олександру Захаровичу на участь в загальних зборах учасників ТОВ "Кіровоградський завод нестандартного обладнання". 30.07.2019 (протокол №8, кворум - 100%): Припинено повноваження Генерального директора Шамшура Олександра Захаровича. Ліквідовано одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор. Створено колегіальний виконавчий орган в кількості 8 осіб - Голова правління- Генеральний директор та 7 членів правління. Обрано виконавчий орган строком на 5 років в складі: Голова правління- Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович, члени правління Котляр Олександр Борисович, Галушко Леонiд Володимирович, Лебенштейн Олександр Аркадiйович, Чупров Iгор Борисович, Дементьєва Вiта Павлiвна, Мазуренко Василь Фокович, Гуревич Дмитро Юхимович. 01.08.2019 (протокол №9, кворум - 100%): З метою представництва ПрАТ "Гідросила АПМ" в судових органах та органах державної влади та місцевого самоврядування надано члену правління Гуревичу Дмитру Юхимовичу відповідні повноваження. 21.08.2019 (протокол №10, кворум - 100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за І півріччя 2019 року. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками. Прийнято рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ "Плейсфуд-ЗТ" внеску розміром 100 000 грн. 03.10.2019 (протокол №11, кворум - 100%): Надано повноваження голові правління-генеральному директору Шамшуру Олександру Захаровичу на участь в загальних зборах учасників ТОВ "Кіровоградський інструментальний завод "ЛЕЗО". 07.10.2019 (протокол №12, кворум - 100%): Надано згоду на відчуження частки у статутному капіталі ТОВ "Кіровоградський завод нестандартного обладнання" шляхом продажу ПрАТ "Ельворті Груп". Надано голові правління-генеральному директору Шамшуру О.З. відповідні повноваження на укладання угоди. 08.11.2019 (протокол №13, кворум - 100%): Прийнято рішення про зміну основного виду діяльності. 03.12.2019 (протокол №15, кворум - 100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2019 року. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні так так так так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так* Ні*
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть)  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так* Ні*
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.