ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні297000029700000Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права: - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди); - у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов’язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію. Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній,
Зміст інформації:
.