ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Голова правління - Генеральний директор Шамшур Олександр ЗахаровичГолова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень: здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; призначає керівників філій та представництв Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень; приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; затверджує організаційну структуру управління Товариства; затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства; затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту; приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ; підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника; затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції; розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів; подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.
Опис:
Голова правління-Генеральний директор Товариства Шамшур Олександр Захарович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Котляр Олександр БорисовичФормою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Котляр Олександр Борисович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Галушко Леонiд ВолодимировичФормою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Галушко Леонiд Володимирович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Лебенштейн Олександр Аркадiйович. Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Лебенштейн Олександр Аркадiйович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Чупров Iгор БорисовичФормою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Чупров Iгор Борисович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Дементьєва Вiта Павлiвна. Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Дементьєва Вiта Павлiвна, обрана на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Мазуренко Василь Фокович.Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Мазуренко Василь Фокович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.
Член правління Гуревич Дмитро Юхимович.Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)
Опис:
Член правління Товариства Гуревич Дмитро Юхимович, обраний на посаду 30.07.2019р. (Протокол №8 засідання наглядової ради від 30.07.2019р.) на термін 5 років.