ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнвестицiйної полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.
Інформація про розвиток емітента Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. В існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не було.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, ПрАТ "ГІДРОСИЛА АПМ" на фондових біржах не торгує акціями, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента .
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення НАГЛЯДОВА РАДА (Стаття 9.3.1.- 9.3.4., 9.3.11.-9.3.15. Статуту): Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу наглядової ради входять 3 (три) члена наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради або всього складу наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів). Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Відчуження членом наглядової ради, що був обраний як акціонер, належного йому пакету акцій протягом строку своїх повноважень не є підставою для дострокового припинення його повноважень на посаді члена наглядової ради. Відчуження акціонером, представник якого був обраний членом наглядової ради, належного йому пакету акцій протягом строку повноважень члена наглядової ради - його представника, не є підставою для дострокового припинення повноважень на посаді члена наглядової ради фізичної особи, що входить до складу наглядової ради в статусі його представника, але унеможливлює заміну цієї особи на іншу. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. Обрання нового складу наглядової ради, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування, можливе лише стосовно всіх членів наглядової ради одночасно та може бути здійснено лише за умови припинення повноважень всього попереднього складу. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. ПРАВЛІННЯ (п.9.4.1. Статуту): Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління установлюється наглядовою радою. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом. Керує роботою правління голова правління. Голова правління призначається наглядовою радою терміном на п'ять років. Голова правління за посадою є генеральним директором. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.9.5.1. Статуту) Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Чисельний склад ревізійної комісії визначається зборами акціонерів. Термін повноважень ревізійної комісії встановлюється зборами, але у будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Членами ревізійної комісії не може бути член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Повноваження посадових осіб емітента НАГЛЯДОВА РАДА (Стаття 9.3.5., 9.3.6., 9.3.9. Статуту): Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради. Роботу наглядової ради Товариства організовує голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Допускається обрання голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення ним повноважень (звільнення з посади) загальними зборами акціонерів. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління-генеральним директором Товариства. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради без винесення цього питання на вирішення загальних зборів акціонерів. Голова наглядової ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право: видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління; підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. ПРАВЛІННЯ (п.9.4.2.- 9.4.12. Статуту): Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесенні до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень: здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; призначає керівників філій та представництв Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень; приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; затверджує організаційну структуру управління Товариства; затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства; затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту; приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ; підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника; затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції; розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів; подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства. У разі тимчасової відсутності голови правління - генерального директора (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює інший член правління за відповідним наказом. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління - генерального директора користується тими ж правами та виконує ті ж обов'язки, що і голова правління - генеральний директор і має право без довіреності представляти інтереси Товариства. В окремих випадках наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора. Виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора має ті ж самі повноваження, що і голова правління - генеральний директор Товариства. Рішення голови правління - генерального директора, що суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради Товариства. За рішенням наглядової ради інші члени правління можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва без довіреності в межах наступних повноважень: вести ділові переговори, складати та узгоджувати проекти договорів, контрактів та інших угод; приймати участь у судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справ, подавати та отримувати необхідні, заяви, клопотання, довідки, судові рішення, судові накази, виконавчі листи, інші документи та іншу інформацію, посвідчувати копії документів, в тому числі нотаріально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти відводи складу суду, користуватись всіма правами сторони по справі; підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру (листи, запити, відзиви, протоколи тощо), визнавати та не визнавати вимоги, заявлені до Товариства, підписувати мирові угоди, змінювати предмет та підставу позову, відмовитись від позову, представляти Товариство у виконавчому провадженні; вести справи у всіх установах та органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органів юстиції, в тому числі у Державній виконавчій службі України, в органах прокуратури України. На час розгляду судових справ член правління наділяється всіма правами, передбаченими, але не виключно, які надані сторонам та учасникам судового процесу діючими процесуальними кодексами України, зокрема: - представляти і захищати права та інтереси ДОВІРИТЕЛЯ в судах усіх форм судочинства, їх апеляційних та касаційних інстанціях, правоохоронних та інших органах, органах Державної виконавчої служби, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, з усіма правами наданими законом позивачеві (стягувачеві, кредитору), відповідачеві (боржнику, банкруту) та третій особі включаючи наступні дії: - збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних справах і справах про адміністративні правопорушення, запитувати і отримувати документи від підприємств, установ, організацій, об'єднань і громадян, подавати документи, заяви, клопотання тощо; - ознайомлюватися на підприємствах, установах, організаціях з необхідними документами, матеріалами, отримувати при необхідності письмові висновки фахівців; - вести переговори з будь-якими особами, доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання та скарги, бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення по суті, оскаржувати дії (бездіяльність) правоохоронних органів, прокуратури. Державної виконавчої служби, державних виконавців, інших органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб, підприємств, організацій, установ всіх форм власності, виконувати інші дії; - реалізовувати права та обов'язки у виконавчому провадженні судових процедурах банкрутства; - підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, змінювати підстави або предмет позову, збільшувати розмір позивних вимог, відмовлятись від позову, визнавати позов повністю або частково, укладати мирову угоду (як в процесі судового розгляду справи так і на стадії виконавчого провадження), знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, виписки .знімати копії, одержувати копії рішень, ухвал,, постанов і інших документів , брати участь в засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, відводи, давати усні та письмові пояснення, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, подавати додаткові матеріали і заперечення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників, оскаржувати рішення суду, ухвали суду, постанови суду в порядку передбаченому законом, підписувати претензії (відповіді на претензії), позови (відзиви/заперечення/пояснення та позови), апеляційні та касаційні скарги (відзиви/пояснення/заперечення на апеляційні та касаційні скарги), доповнювати та змінювати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відзиви пояснення, заперечення; - знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у проваджені виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають в процесі виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом, подавати заяву про прийняття виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом, подавати заяву про прийняття виконавчого документа до виконання, про видачу дублікату виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, оспорювати належність майна і його оцінку та користуватися іншими правами, які надані Законом. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (9.5.2.-9.5.7.): Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового складу ревізійної комісії. Якщо термін повноважень ревізійної комісії закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження ревізійної комісії діють до обрання нового складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства та з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. За необхідності ревізійна комісія проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду наглядовою радою. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових). Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок загальним зборам акціонерів Товариства. Висновок ревізійної комісії з підсумків річної перевірки повинен містити: підтвердження достовірності даних, які містяться в звітах та інших фінансових документах, в тому числі достовірності даних, що містяться в річному балансі Товариства; інформацію про факти порушення (у разі виявлення) порядку ведення бухгалтерського обліку і надання фінансової звітності, встановленої нормативними актами України під час здійснення фінансово - господарської діяльності. Без висновку ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному балансі Товариства загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річний баланс Товариства. Ревізійна комісія подає свій висновок за результатами проведених ним перевірок (ревізій) загальним зборам акціонерів Товариства та наглядовій раді. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами. Ревізійна комісія має право бути присутньою на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Інша інформація складається з інформації, яка міститься в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" та перевірка інформації п.I-IV, у відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми повинні ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік". У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули інформацію , зазначену в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік" і дійшли висновку, що вона не містить суттєвих викривлень, і відображена у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV пунктів 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Інша інформація складається також з інформації , яка міститься в Звіті про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік. Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік було складено згідно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за станом на 31 грудня 2019 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2019 рік та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.