ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" за ЄДРПОУ 36119987

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 413190 485106
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 365216 ) ( 385850 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
47974 99256
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 22109 29581
у тому числі:
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13759 ) ( 12275 )
Витрати на збут 2150 ( 18612 ) ( 20806 )
Інші операційні витрати 2180 ( 43693 ) ( 45760 )
у тому числі:
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 49996
 збиток 2195 ( 5981 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 33 7
Інші доходи 2240 778 4002
у тому числі:
Дохід від благодійної допомоги
2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 6249 ) ( 5309 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 6 ) ( 1590 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 47106
 збиток 2295 ( 11425 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -8479
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 38627
 збиток 2355 ( 11425 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -11425 38627

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 257909 290249
Витрати на оплату праці 2505 66893 64376
Відрахування на соціальні заходи 2510 14699 14144
Амортизація 2515 44170 40029
Інші операційні витрати 2520 45550 48987
Разом 2550 429221 457785

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2970000 2970000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2970000 2970000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -3.8468013 13.0057239
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -3.8468013 13.0057239
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дементьєва Вiта Павлiвна