ПрАТ "Гідросила АПМ"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"

код за ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження: УКРАЇНА, 25006, Кіровоградська область, ., м.Кiровоград, вул.Братиславська,5Б, міжміський код та телефон: 0522-391533, 391533

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію hydrosila-apm.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фірма "Аналiтик-Центр", 40079008

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 21.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
В звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 30 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 75,0034%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства в складi: Ковтун Р.В. - член лiчильної комiсiї, Прасол В.А. - член лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. 2. Схвалення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. Прийняте рiшення: Схвалити затверджений рiшенням наглядової ради Товариства вiд 25.02.2019р. (протокол №1) порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 21.04.2019р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв голови реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довiдки - пiсля закiнчення зборiв. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви. 4. Звiт генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк затвердити. 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2018 рiк затвердити. 6. Звiт ревiзора та висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку за 2018 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2018 р. Прибуток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2018 р. не розподiляти. Плановi показники прибутку на 2019р. затвердити. Позачергових зборiв в звiтному роцi не скликалося. В звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не проводилися..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося